Your new job is here

.NET Developer

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience Expert (more than 10 years), Senior (5 - 10 years)
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Popis práce:

Hledáme talentovaného a zkušeného .NET Vývojáře/Vývojářku, který/á se připojí k našemu dynamickému týmu. Ideální kandidát/kandidátka potřebuje mít silné zázemí ve vývoji webových a desktopových aplikací pomocí .NET frameworku. Jako .NET Vývojář/Vývojářka budete zodpovědní za návrh, kódování, testování, ladění a nasazování softwarových řešení, která splňují podnikové požadavky a zlepšují celkovou funkcionalitu systému.

Zodpovědnosti:

 • Spolupracovat s různými týmy pro shromažďování a analýzu softwarových požadavků.
 • Navrhovat, vyvíjet a implementovat softwarová řešení špičkové kvality pomocí jazyka C# a .NET frameworku.
 • Vytvářet a udržovat technickou dokumentaci pro softwarovou architekturu, návrh a vývoj.
 • Účastnit se revizí kódu pro zajištění kvality kódu a dodržování „best practices“.
 • Řešit a odstraňovat softwarové chyby a problémy včas.
 • Optimalizovat výkon aplikace pomocí vylepšení kódu a ladění systému.
 • Být v obraze o nejnovějších technologiích .NET a průmyslových trendech, aby bylo možné navrhovat inovativní řešení.
 • Spolupracovat s týmy zajišťujícími kvalitu (QA) pro zajištění robustního testování a ověřování vyvinutých prvků.
 • Pomáhat při nasazování aplikací do produkčních prostředí a poskytovat podporu po nasazení.
 • Přispívat k neustálému zlepšování vývojových procesů a postupů.

 

English : 

We are seeking a talented and experienced .NET Developer to join our dynamic team. The ideal candidate should have a strong background in developing web and desktop applications using the .NET framework. As a .NET Developer, you will be responsible for designing, coding, testing, debugging, and deploying software solutions that meet business requirements and enhance the overall system’s functionality.

Responsibilities:

 • Collaborate with various teams to gather and analyze software requirements.
 • Design, develop, and implement high-quality software solutions using C# and the .NET framework.
 • Create and maintain technical documentation for software architecture, design, and development.
 • Participate in code reviews to ensure code quality and adherence to best practices.
 • Resolve and troubleshoot software bugs and issues promptly.
 • Optimize application performance through code enhancements and system tuning.
 • Stay updated on the latest .NET technologies and industry trends to propose innovative solutions.
 • Work with Quality Assurance (QA) teams to ensure robust testing and verification of developed features.
 • Assist in deploying applications to production environments and provide post-deployment support.
 • Contribute to continuous improvement of development processes and procedures.

Required skills

Czech : 

Požadavky:

 • Bakalářský titul v oboru Informatika, Softwarové Inženýrství nebo související (nebo ekvivalentní zkušenosti).
 • Prokázané zkušenosti jako .NET Vývojář/Vývojářka
 • Znalost programovacího jazyka C# a .NET frameworku.
 • Znalost různých .NET technologií, jako je ASP.NET, ASP.NET Core, WinForms nebo WPF.
 • Zkušenosti s návrhem a vývojem databází pomocí SQL Serveru nebo jiných relačních databází.
 • Znalost webových technologií jako HTML, CSS, JavaScript a front-endových frameworků je výhodou.
 • Silné dovednosti v řešení problémů a schopnost ladění a odstraňování složitých softwarových problémů.
 • Schopnost spolupracovat v týmovém prostředí.
 • Znalost verzovacích systémů (např. Git) a agilních vývojových metodik je výhodou.

Výhody:

 • Konkurenceschopný plat a benefity.
 • Možnosti profesionálního růstu a rozvoje.
 • Kolegiální a inovativní pracovní prostředí.
 • Přístup k moderním technologiím a projektům.
 • Flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku (pokud je to vhodné).

Pokud jste zkušený/á .NET Vývojář/Vývojářka a máte zájem přispět k významným projektům a spolupracovat v dynamickém týmu, povzbuzujeme vás, abyste se přihlásili a stali se součástí naší odvážné cesty.

 

English : 

Requirements :

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, or related field (or equivalent experience).
 • Proven experience as a .NET Developer.
 • Proficiency in the C# programming language and the .NET framework.
 • Knowledge of various .NET technologies, such as ASP.NET, ASP.NET Core, WinForms, or WPF.
 • Experience in designing and developing databases using SQL Server or other relational databases.
 • Knowledge of web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and front-end frameworks is a plus.
 • Strong problem-solving skills and the ability to debug and resolve complex software issues.
 • Ability to collaborate in a team environment.
 • Knowledge of version control systems (e.g., Git) and agile development methodologies is an advantage.

Benefits:

 • Competitive salary and benefits package.
 • Opportunities for professional growth and development.
 • Collaborative and innovative work environment.
 • Access to modern technologies and projects.
 • Flexible working hours and the possibility of remote work (as appropriate).
 • If you are an experienced .NET Developer and are interested in contributing to significant projects and working in a dynamic team, we encourage you to apply and become part of our bold journey.
 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)